Samen beter!

Strategisch beleid

De scholen van WIJ de Venen wortelen in een rijke katholieke en protestantse traditie. Dat erfgoed brengen wij samen. Daarbij onderkennen wij de verschillen, omarmen wij de overeenkomsten en geloven we in 'Samen beter'. Niet voor niets schrijven wij 'WIJ' van WIJ de Venen met hoofdletters.

Bij het vormgeven van onze samenwerking fungeert het strategisch beleidsplan als een koersdocument dat richting geeft en kaders biedt. Het helpt ons om een fundament te leggen onder onze organisatie, om gedeelde ambities en waarden te benoemen en om van daaruit te komen tot gezamenlijke beleidsafspraken, prioriteiten en acties.

Dit plan geeft richting Ún ruimte: scholen krijgen houvast bij het bepalen van hun koers, maar ook de vrijheid en verantwoordelijkheid om daaraan in hun schoolplannen op hun eigen manier invulling te geven. Dit plan biedt tevens de basis voor ons kwaliteitsbeleid. Ons belangrijkste doel is het bieden van goed onderwijs. Over de kwaliteit van ons onderwijs willen wij transparant zijn en rekenschap afleggen. Dit plan vormt daarom ook de basis voor onze interne en externe verantwoording.

WIJ de Venen is nog een jonge organisatie, maar WIJ de Venen is niet klein meer. Met ruim 3000 leerlingen op 14 verschillende scholen vormen wij een middelgrote organisatie. Dat vraagt om een andere, meer professionele bedrijfsvoering. Dit plan biedt daarom ook richting en kaders voor de ontwikkeling van het bedrijfsbureau van WIJ de Venen. Ons bedrijfsbureau levert, weliswaar een indirecte, niet meer wegte denken bijdrage aan de kwaliteit van ons onderwijs.

Dit strategisch beleidsplan zal dienen als koers en kader voor de bovenschoolse beleidsontwikkelingen, voor de schoolplannen die onze zestien scholen makenen voor de werkagenda van ons bedrijfsbureau. Om die reden is dit plan in overleg en afstemming met alle gremia binnen WIJ de Venen tot stand gekomen en zijn wij bij het schrijven ervan steeds uitgegaan van onze belangrijkste en gemeenschappelijke focus: onze leerlingen! Wat hebben zij van ons nodigen welk beleid vraagt dat van ons! En ieder jaar zullen we ons zelf de vraag stellen: doen we het nog steeds goed voor onze leerlingen of moeten we onze plannen bijstellen.

link naar Strategisch beleidsplan WIJ de Venen