Samen beter!

Bestuursfilosofie

Binnen onze bestuurlijke inrichting willen wij de samenwerkingsrelaties beschrijven aan de hand van het 5R analysemodel. Hierbij vinden wij twee relaties van essentieel belang:
- die tussen bestuurders en directeur en
- die tussen directeur en medewerkers.
De kern van het 5R model is dat er sprake is van een volwassen relatie tussen leidinggevende en medewerker. In die samenwerking geeft de leidinggevende richting en ruimte en levert de medewerker resultaten waarover hij of zij rekenschap aflegt. Het 5R model combineert hiermee de kracht van hiŽrarchische aansturing met de kracht van de autonome medewerker.

Het fundament van het 5R model wordt gevormd door vier uitgangspunten:
  1. Er is sprake van een volwassen samenwerkingsrelatie
  2. Resultaten komen top-down en bottom-up tot stand
  3. De kracht van professionele ruimte
  4. Er is sprake van een chronologisch en doorlopend proces
De betekenis die wij binnen SPO WIJ de Venen willen geven aan de 5 R-en beschrijven wij hierna:

Relatie
Een goede, professionele relatie beschouwen wij als de basis voor alles. Wij willen dat de relatie tussen leidinggevende en medewerker wordt gekenmerkt door wederzijds vertrouwen, gelijkwaardigheid, respect en gedeeld verantwoordelijkheidsgevoel. Leidinggevende en medewerker werken op een professionele manier samen en spannen zich voor elkaar in, met positieve uitkomsten voor henzelf en voor de organisatie.

Richting
Wij zijn van mening dat het geven van richting de essentie van leidinggeven is. Het geven van richting is het duidelijk communiceren van de visie en de koers van de organisatie en het bewaken daarvan! Richting creŽert duidelijkheid door goede afspraken over gestelde resultaten en verantwoordelijkheden. Richting is het kompas van waaruit gewerkt wordt!

Ruimte
Wij beschouwen SPO WIJ de Venen als een geheel, als een samenhangend systeem dat meer is dan de som der delen. Aan dat geheel geven wij richting en daarbinnen geven we ruimte. Ruimte aan ieder van de scholen, aan iedere medewerker, aan iedere leerling. Professionele ruimte waarbinnen iedereen optimaal kan presteren. Ruimte voor eigen talenten, eigen kleur, eigen identiteit. Ruimte voor een eigen leerproces, of je nu medewerker of leerling bent!

Resultaten
We maken duidelijke afspraken over de resultaten die wij van medewerkers verwachten. Wat verwachten de bestuurders van de directeuren, wat verwachten directeuren van hun medewerkers! We leggen de lat hoog, we gaan voor kwaliteit!
Een goede relatie tussen leidinggevende en medewerker is hierbij belangrijk. Als de kwaliteit van de relatie goed is, is de leidinggevende beter in staat een goede match te maken tussen medewerker en taak. Dit leidt tot betere resultaten.
En door te luisteren naar en open te staan voor de kennis en ervaring van medewerkers kan de richting van de organisatie in de toekomst worden verbeterd en daarmee toekomstige resultaten.

Rekenschap
Het afleggen van rekenschap is het moment waarop een medewerker verantwoording aflegt over de resultaten en de wijze waarop die tot stand gekomen zijn. Wij streven naar een lerende en veilige omgeving waarin open en eerlijk over resultaten gerapporteerd kan worden, waar kennis en ervaring gebruikt worden om van te groeien en waarin geleerd kan worden van gemaakte fouten. In professionele, volwassen en wederkerige relaties is dit mogelijk.